Hulp aanvragen ?Ik zoek een toffe job!
Dienstenbrigade
Marktplein 30
3590 Diepenbeek

011/42.62.18
info@dienstenbrigade.be

Erkenning nr. 01032
Personeelsinfo

Dienstverleningsvoorwaarden

 

Wij zijn verheugd u te kunnen verwelkomen als nieuwe klant van Dienstenbrigade!

Hieronder vindt u wat praktische informatie om de samenwerking met uw nieuwe poetshulp van een goede start te verzekeren. Deze algemene regels zijn van toepassing op de dienstverlening huishoudhulp met dienstencheques.

Door het doorgeven van klantengegevens, de effectieve inplanning van een poetshulp en het overhandigen van dienstencheques aan de poetshulp wordt de gebruiker geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben.

 

Praktische afspraken omtrent de dienstverlening:
Het aantal uren dienstverlening per week (of per 2 weken) en het tijdstip van de dienstverlening worden mondeling vastgelegd tussen Dienstenbrigade en de gebruiker. Elke wijziging in deze afspraken dient tijdig (liefst 2 weken op voorhand) aangevraagd te worden door de gebruiker bij Dienstenbrigade. Omgekeerd zal Dienstenbrigade ook de gebruiker tijdig verwittigen van een wijziging in de afgesproken dienstverlening, behoudens noodgevallen/overmacht.


Voorziene_taken:
De taak van onze medewerkers bestaat uit thuishulp van huishoudelijke aard zoals voorzien in de wetgeving betreffende de dienstencheques (schoonmaak van de privé-woning met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden, boodschappen doen, strijken buitenshuis). Andere activiteiten dan bovenvernoemde (bijvb. tuinwerk, klusjes) of onderhoud van beroepslokalen zijn niet toegelaten.


Verwantschap:
De werknemer van Dienstenbrigade mag geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad zijn van de particulier waarvoor hij prestaties verricht. Hij mag ook geen lid zijn van het gezin van die particulier, noch dezelfde verblijfplaats hebben als de particulier.


Betalingswijze:
De gebruiker betaalt de dienstverlening door de huishoudhulp van Dienstenbrigade met de dienstencheques die van tevoren aangevraagd zijn bij de bevoegde onderneming Sodexo. Het tarief bedraagt één dienstencheque per uur. (Prestaties van minder dan één uur mogen wel samengeteld worden tot één uur. De dienstencheque wordt dan overhandigd zodra een volledig uur is bereikt). De dienstencheques worden aan het einde van elke prestatie overhandigd door de gebruiker aan de huishoudhulp.  Verder betaalt de gebruiker voor de dienstverlening van Dienstenbrigade een jaarlijkse bijdrage, die afhankelijk van het aantal gevraagde uren dienstverlening jaarlijks in september zal vastgelegd worden.  De tarieven in voege en de factuurvoorwaarden kunnen op elk moment worden geconsulteerd bij Dienstenbrigade. Ter indicatie, voor 2016 bedroeg deze jaarlijkse bijdrage voor het meest voorkomende poetsblok (4u wekelijks) 39 EUR. Behoudens overmacht zal de bijdrage jaarlijks geïndexeerd worden. Deze factuur wordt u bij voorkeur elektronisch (per email) aangeleverd.


Betalingswijze – specifieke bepalingen voor gebruikers van electronische dienstencheques :
Bij gebruik van electronische dienstencheques stelt de gebruiker een telefoontoestel (vast of mobiel) ter beschikking van de poetshulp om de gepresteerde uren te kunnen registreren. De gebruiker zal tijdig de prestaties die geregistreerd werden voor elektronische betaling, controleren op de Sodexo website en indien nodig, bevestigen. Dit is zeker het geval wanneer kantoor Dienstenbrigade de uren moet registreren omdat de poetshulp haar uren niet kon doorbellen van bij de klant, bijvb. lijn overbelast, geen aansluiting...: ter controle dienen deze uren bevestigd te worden door de klant alvorens de betaling volgt.


Instructies_&_materialen:
De gebruiker voorziet de nodige materialen voor de gevraagde prestaties (poetsprodukten, poetsmateriaal, plastiek handschoenen...) en stelt die ter beschikking van de werknemer van Dienstenbrigade. De gebruiker voorziet een tijdige vervanging van de materialen in geval van uitputting of slijtage. De gebruiker geeft duidelijke instructies aan de werknemer van Dienstenbrigade m.b.t. de werkzaamheden die van hem/haar verwacht worden en de hiervoor te gebruiken materialen, bijvb :
  - specifiëren van produkt/watergebruik per soort vloerbedekking aanwezig in de woning (met inbegrip van houten vloeren) ;
  - opmerkzaam maken op delicate of kwetsbare materialen zoals natuursteen, marmer, voleiken meubeloppervlakten,..;
Dienstenbrigade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die voortvloeit uit verkeerde of onvolledige instructies van de gebruiker.


Werkomstandigheden & veiligheid :
De gebruiker mag geen gevaarlijke of ongezonde prestaties eisen van de werknemer van Dienstenbrigade, zoals bijvoorbeeld :
  - poetswerk buiten bij te slecht of te warm weer ;
 - het gebruik van bijtende / sterk ruikende produkten zonder mogelijkheid tot verluchten en/of het ter beschikking stellen van handschoenen ; het gebruik van pure javel of ammoniak is verboden ;
  - het poetsen van ramen of hoge oppervlakten met onveilige/onstabiele trapladdertjes (het gebruik van ladders is verboden !) ;
  - werkzaamheden die geen normaal huishoudelijk werk omvatten (en als dusdanig het risico op kwetsuren/arbeidsongevallen gevoelig verhogen) : zolders leegmaken, plafonds en muren afwassen, ..
De werknemer van Dienstenbrigade voorziet zelf in gepast schoeisel (gesloten, met anti-slip zolen) en mag omwille van veiligheidsredenen (uitglijden) niet poetsen op pantoffels of sokken.

Bij de aanvang van de eerste poetsbeurt of bij de voorafgaande kennismaking, wordt er van de gebruiker verwacht dat hij/zij een korte rondleiding geeft en de werknemer van Dienstenbrigade erop wijst waar er mogelijke gevaren zijn in de woning (steile trap, gladde vloeren, losliggende tegel,…). De gebruiker toont ook aan de werknemer van Dienstenbrigade waar zich het EHBO-materiaal bevindt in de woning, en staat toe dat een eventuele noodzakelijke eerste verzorging in de toekomst zal gebeuren met gebruikmaking van dit materiaal.
De gebruiker zal op voorhand Dienstenbrigade inlichten over de aanwezigheid van huisdieren en deze eventueel verwijderen bij het uitvoeren van de activiteiten. Als de gebruiker of een lid van zijn gezin een besmettelijke ziekte heeft, zal hij dit onmiddellijk moeten melden aan de werknemer van Dienstenbrigade, en ervoor zorgen dat deze niet in contact komt met de infectiehaard.  

De werknemer van  Dienstenbrigade moet ook in hygiënische en veilige omstandigheden kunnen werken. Wij vragen u vriendelijk om de gepaste dosis respect voor de werkzaamheden en de werkomstandigheden van onze werknemer. Bij aanhoudende problemen kan de hulp met onmiddellijke ingang worden stopgezet door Dienstenbrigade.


Gebruik huissleutel door werknemer van de Dienstenbrigade:
Indien de gebruiker dit wenst, neemt de werknemer van Dienstenbrigade een huissleutel in bewaring. In dat geval ondertekenen alle partijen een schriftelijke toelating.


Onvoorziene afwezigheid van de gebruiker:
Indien de dienst onverwachts niet kan verleend worden door toedoen van de gebruiker (geen toegang tot het huis, geen poetsproducten aanwezig,...) kan Dienstenbrigade de voorziene diensturen toch aanrekenen aan de werkelijke kost van €23,02 per uur.


Geplande_afwezigheid_van_de_gebruiker:
Als de gebruiker de dienst tijdelijk wenst op te schorten (b.v. door afwezigheid wegens vakantie, door bouwwerken in de woning, …), dan dient de gebruiker dit minstens 7 dagen van tevoren aan Dienstenbrigade te melden. Deze opschorting kan maximaal 4 opeenvolgende weken duren ter gelegenheid van jaarlijks verlof, en daarbuiten tijdens maximaal twee niet opeenvolgende weken. Eventuele afwijkingen hierop moeten van tevoren bij Dienstenbrigade aangevraagd worden (maar kunnen meestal wel ingepland worden). Bij herhaaldelijke laattijdige of ontbrekende opschorting worden de voorziene diensturen toch aangerekend (aan de werkelijke kost van 23,02 euro/uur).


Afwezigheid_van_de_werknemer_van_de_Dienstenbrigade:
Dienstenbrigade streeft naar een kwalitatieve en persoonlijke service. Wij sturen altijd dezelfde werknemer naar dezelfde gebruiker. Bij ziekte of verlof van beperkte duur wordt er niet automatisch vervanging voorzien maar indien u dit wenst (een seintje geven aub), stelt Dienstenbrigade alles in het werk om vervanging te voorzien ; deze kan niet gegarandeerd worden. Eventueel kan het in deze omstandigheden nodig zijn om het tijdstip van de service of het aantal diensturen aan te passen (mits voorafgaand akkoord van de gebruiker).


Duur_van_de_dienstverlening_en_opzeg:
De proefperiode waarin beide partijen de dienstverlening kunnen stopzetten bedraagt 4 weken (evenwel zonder teruggave aan de klant van de sommen gerelateerd aan de geleverde diensten gedurende deze periode). Hierna vragen wij, voor de goede werking van de diensten, om eveneens een opzegtermijn voor beide partijen van 4 weken te respecteren. Indien nodig kan een afwijking besproken worden.


Eenzijdige_stopzetting_van_de_dienstverlening:
Dienstenbrigade heeft het recht om de dienstverlening van rechtswege en zonder schadevergoeding als beëindigd te beschouwen wanneer (1) het stelsel van dienstencheques door de federale overheid wordt stopgezet; (2) Dienstenbrigade zijn erkenning als dienstenonderneming in het kader van de dienstencheques verliest; (3) Dienstenbrigade zijn activiteiten stopzet; (4)  Dienstenbrigade de gebruiker op de hoogte brengt dat de overeenkomst niet kan uitgevoerd worden bij gebrek aan werknemers; (5) de gebruiker zich niet houdt aan de dienstverleningsvoorwaarden.


Verzekering/Aansprakelijkheden:
De werknemer van Dienstenbrigade is, zoals wettelijk verplicht, verzekerd voor arbeidsongevallen die zouden gebeuren in de woning van de gebruiker.
Eventuele klachten van de gebruiker moeten onmiddellijk gemeld worden aan de verantwoordelijke van Dienstenbrigade, zodat deze het nodige onderzoek kan verrichten en eventuele verdere stappen afspreken met de gebruiker.  Dienstenbrigade is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit diefstal of verkeerde instructies van de gebruiker. De aansprakelijkheid van Dienstenbrigade is beperkt tot de schade die het rechtstreekse gevolg is van het niet correct uitvoeren van de dienstverlening. Hiertegen is Dienstenbrigade verzekerd en zal een maximum van 12.000 euro aan (door de gebruiker bewezen) schade vergoeden, met uitzondering van de franchise van 10% van het schadebedrag (met een minimum van 175 euro) die niet vergoed wordt.