Hulp aanvragen ?Ik zoek een toffe job!
Dienstenbrigade
Marktplein 30
3590 Diepenbeek

011/42.62.18
info@dienstenbrigade.be

Erkenning nr. 01032
Personeelsinfo

Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking getreden. Deze nieuwe Europese wetgeving heeft als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens, waar wij ten volle achter staan.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van deze nieuwe regels heeft Dienstenbrigade een nieuwe versie van haar Privacyverklaring uitgewerkt. (Dienstenbrigade is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar werknemers, klanten, kandidaten, alsook andere relaties van essentieel belang is.) In deze Privacyverklaring vindt u alle nuttige informatie over uw rechten, welke persoonsgegevens we precies verwerken en de manier waarop we uw gegevens verwerken.

Dienstenbrigade respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig.
Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

De verschillende vennootschappen van Dienstenbrigade Groep (Lubizz BVBA en Dienstencompagnie BVBA, hierna tezamen : Dienstenbrigade) zijn gevestigd te Marktplein 30, 3590 Diepenbeek en zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen. Dienstenbrigade leeft volledig de toepasselijke Privacywetgeving na (Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 ; vervangen door "Algemene Verordening Gegevensbescherming", beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation met ingang van 25/05/2018). 

Deze wetgeving bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
Wij kunnen de informatie die u ons geeft gebruiken om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren. U mag ons steeds informeren dat u deze informatie niet wenst te krijgen. 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door het gebruiken van de Dienstenbrigade webshop/invulformulieren, gaat u akkoord met het privacy beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken door Dienstenbrigade van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid.

Verwerking van persoonsgegevens

-Persoonsgegevens van medewerkers

De via onze website of bij een (telefonische) inschrijving in onze vestiging meegedeelde persoonsgegevens, worden bewaard voor de uitvoering van onze tewerkstelling van werknemers als consulent dienstencheques, in het kader van dienstencheques of als schoonma(a)k(st)er. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om uw profiel en geschiktheid te kunnen beoordelen voor een werk als dienstencheques-werknemer en/of schoonma(a)k(st)er of andere tewerkstelling bij één van de vennootschappen van de Dienstenbrigade groep (2) om een adequate inplanning van de bedrijfsactiviteiten van de Dienstenbrigade groep te kunnen verzekeren (3) met het oog op personeelsbeheer en loonadministratie (4) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling (opleiding bv.) (5) voor managementdoeleinden (managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole)(6)voor het aanvragen van subsidies, vrijstelling van bedrijfsvoorheffing en (7) voor het nakomen van de verplichtingen van Dienstenbrigade groep in het kader van de wetgeving Welzijn op het Werk (8) om wet- en regelgeving na te kunnen komen, waaronder maar niet beperkt tot, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, nationale en internationale sanctiewetgeving en overige wet- en regelgeving. 

In het kader van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden binnen alle Dienstenbrigade entiteiten, hun klanten, hun dienstverleners (gegevensbewerkers, sociaal secretariaat, verzekerings- en financiële instellingen, leveranciers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties, mogelijkerwijze buiten de EER, maar enkel aan organisaties die conform de GDPR wetgeving handelen.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Dienstenbrigade verwijzen we naar ons verwerkingsregister.  


- Persoonsgegevens van zakelijke relaties / particuliere klanten

De via onze website of bij een (telefonische) inschrijving in onze vestiging meegedeelde persoonsgegevens, worden bewaard voor de uitvoering van onze dienstverlening aan onze klanten/opdrachtgevers. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op (1) definiëren en uitvoeren van een passende dienstverlening zoals verzocht door de klant/opdrachtgever (2) voor het beheer van de prestaties van de Dienstenbrigade werknemers die opdrachten uitvoeren binnen de infrastructuur van de klant/opdrachtgever (3) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en andere activiteiten (4) om een zakelijke relatie te onderhouden en een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en de onderhouden.

In het kader van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden binnen alle Dienstenbrigade entiteiten, hun klanten, hun dienstverleners (gegevensbewerkers, sociaal secretariaat, verzekerings- en financiële instellingen, leveranciers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties, mogelijkerwijze buiten de EER, maar enkel aan organisaties die conform de GDPR wetgeving handelen.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Dienstenbrigade verwijzen we naar ons verwerkingsregister.  

Beveiliging van persoonsgegevens

Dienstenbrigade doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.  Voor deze bescherming nemen wij een aantal technische en organisatorische maatregelen. Onze technische maatregelen omvatten systeembeveiliging, firewalls, encryptie bij back up, afwezigheid van cookies op onze website en toegangsbeheer.  Op organisatorisch gebied zorgen we voor toegangsbeperking waar nodig, bewustwording bij onze medewerkers, uitvoeren van een beleid inzake bewaringstermijnen en operationele procedures voor gegevensbeheer.

Recht van toegang, verzet en verbetering

Overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving in voege, heeft men het recht om de verwerking van persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te verkrijgen en de verbetering en/of schrapping ervan te verzoeken. Hiervoor volstaat een simpel verzoek aan Dienstenbrigade groep via e-mail : info@dienstenbrigade.be.

                                                           Privacybeleid Dienstenbrigade update dd. 25/05/2018